Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

Επικουρική Ασφάλιση Ηλεκτροτεχνιτών

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.) εντάχθηκε από την 1η Ιουνίου 2008 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)... 

  ...σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Νόμου 3655/08, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008.

Οι εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο Τ.Ε.Α.Η.Ε. έως τις 31 Μαΐου 2008, θα πρέπει από την 1η Ιουνίου 2008 και μετά να το ασφαλίζουν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης δηλώνονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Η καταβολή των εισφορών θα γίνεται ενιαία, δηλαδή με μια καταβολή για τον μήνα αναφοράς (μισθολογική περίοδος).  

Για περισσότερες πληροφορίες οι εργοδότες παρακαλούνται να απευθύνονται στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
pdf Εγκύκλιος ΙΚΑ 778.81 Kb

Νομοθεσία