Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

02/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης με MIS 5047774

Ανακοίνωση

Αθήνα, 05/05/2021
Αρ. Πρωτ.: 4243

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών “έξυπνων κτιρίων”» με MIS 5047774 και λαμβάνοντας υπόψη:

⦁ την υπ’ αριθμ. 4688/1004/Α3/2.9.2020Απόφαση Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
⦁ την με αριθ. 582/Β3/107/28.01.2021 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Απόφαση Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
⦁ την από 20/04/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 06/05/2021 μέχρι και την Παρασκευή 04/06/2021 και ώρα 15:00

5047774__Πρόσκληση_Ομάδας_Έργου.pdf

5047774_Υπόδειγμα_Α_Αίτηση_Υποψηφιότητας.doc

5047774_Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό_Σημείωμα.doc

5047774_Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη_Δήλωση.doc

5047774_Υπόδειγμα_Δ_Σύμβαση_Στελέχους_Οικ._Διαχείρισης.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Νομοθεσία